24 maart 2020

Coronavirusnieuws – Welke impact voor social-profit ondernemingen ?

26/03/2020

De regeringen van COCOF, COCOM en VGC hebben een enveloppe van 30 miljoen ter beschikking gesteld om de Brusselse social-profit ondernemingen te ondersteunen.

Dit besluit volgt op de eerste tripartiete vergadering van de social-profit Task Force - Covid19 , die op 23 maart 2020 werd gehouden dankzij de druk die BRUXEO uitoefende via haar persbericht van vrijdag 20 maart.. Het doel van deze bijeenkomst was om een stimulans te zijn voor de werkzaamheden van de regering om noodmaat-regelen te nemen voor de Brusselse social-profit sector. Het benadrukte 5 belangrijke aspecten :

 1. de noodzaak van beschermingsmiddelen en tests om de veiligheid van de werknemers en het behoud van de diensten aan de gebruikers te waarborgen ;
 2. de nodige financiële steun voor social-profit onderne-mingen om de stijging van de uitgaven en de daling van de inkomsten op te vangen, alsook de bereidheid om de subsidies op 100% te houden om de werkgelegenheid in stand te houden en geen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid ;
 3. de noodzaak van consistentie en centralisatie in de communicatie met het veld ;
 4. de behoefte aan flexibiliteit van de overheidsdiensten in verband met de strikte termijnen ;
 5. de noodzaak van samenhang tussen de verschillende maatregelen van de gefedereerde entiteiten.

BRUXEO heeft de eisen van de sector overgenomen (persbericht en nota 2020-022). Hier vindt u het persbericht van de Brusselse overheid.

24/03/2020

Minister Maron verstrekt vandaag dePDF-pictogram laatste informatie aan professionals in de gezondheids- en zorgsector. Reeds op zondag stuurde de minister een PDF-pictogram brief naar de professionals.

23/03/2020

Op Europees niveau:

Breaking news! Europa heft het "Stabiliteits- en groeipact" op, dat elk Europees land verplicht twee belangrijke regels in acht te nemen: het moet zijn tekort onder een bepaald plafond houden: 3% van zijn BBP (bruto binnenlands product) en om de overheidsschuld onder de 60% van het BBP te houden.

Dit betekent dat de nationale regeringen zoveel geld in de economie kunnen pompen als ze nodig hebben en dat de begrotingsregels worden versoepeld om dit mogelijk te maken.Dit is een sterk signaal van de Europese Unie voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie in Europa, maar kan ook veel zeggen over het begrotingsbeleid....Voor meer info: een artikel van Raad van de Europese Unie.

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • De Task Force - Covid19: op 23 maart werd een eerste tripartiete vergadering gehouden. Er werd gewezen op de noodzaak van beschermende uitrusting en tests om de veiligheid van de werknemers en het onderhoud van de diensten aan de gebruikers te garanderen, op de noodzaak van financiële steun om het hoofd te bieden aan de stijging van de uitgaven en de daling van het inkomen, op de wens om de subsidies op 100% te houden in een poging om de werkgelegenheid te behouden en niet te vervallen in tijdelijke werkloosheid, op de noodzaak van consistentie en centralisatie in de communicatie naar het veld toe. BRUXEO heeft de eisen van de sector doorgegeven (zie nieuws 20/03/2020 hieronder).
 • ACTIRIS-mededeling betreffende de werkgevers die profiteren van tewerkstellingsmaatregelen en de partners die een overeenkomst hebben ondertekend (1 en 2).
 • Oprichting van een vrijwilligersplatform ter ondersteuning van verenigingen die geconfronteerd worden met het Coronavirus door Iriscare, COCOM en COCOF (hier).
 • FAQ's en gezondheidsinstructies IRISCARE, COCOF, PHARE, COCOM.
 • 400.000 maskers ter ondersteuning van door COCOM en COCOF geaccrediteerde en/of gesubsidieerde instellingen (+info)

Op federaal niveau:

20/03/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse regering heeft de economische en sociale maatregelen voor de aanpak van de pandemie van het Coronavirus voorgesteld. BRUXEO stelt vast dat er momenteel geen specifieke maatregelen genomen zijn voor de Brusselse socialprofit sector. Wat we vandaag nodig hebben, is dat de Brusselse regering de eisen van onze sector horen en onmiddellijk ondersteunen, naar het voorbeeld van de maatregelen van de Waalse regering, die meer dan 100 miljoen euro ter beschikking van de sector heeft gesteld (cf. NGW).

BRUXEO heeft een persbericht uitgegeven: "De Brusselse socialprofit sector heeft meer nodig dan een applaus om 20u - het heeft middelen nodig!"

De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de ondernemingen voor sociale integratie die actief zijn op het betrokken werkterrein, ook al vallen zij niet onder het Gemengd Comité of de overeenkomstige NACE-code.

Op federaal niveau

Een wijziging die gisteravond op de website van de RVA is aangebracht, verduidelijkt gedeeltelijk de toepassing van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht. Uittreksel: "Werknemers die werkzaam zijn in bedrijven voor aangepast werk, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (CP 327) kunnen ook op grond van overmacht op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Werknemers in de sociale-profitsector die onder de regels van de particuliere sector vallen, kunnen ook tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht. Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronaviruscrisis kunnen hun werknemers tijdelijk ontslaan als gevolg van overmacht. Bedrijven die open blijven, kunnen hun werknemers ook tijdelijk ontslaan wegens overmacht als ze een volledige dag niet kunnen werken wegens het annuleren van opdrachten van klanten. De volgende zaken kunnen niet op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst wegens overmacht: beroepsbeoefenaren (advocaten, accountants, enz.). »

18/03/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Contacteer BRUXEO: Emmanuel.Deroubaix@fmsb.be en bruno.gerard@bruxeo.be.

 • De TASK FORCE - Economic Impacts of Coronavirus komt aanstaande vrijdag 20.03.2020 bijeen. Deze task force, die bestaat uit de regionale overheidsinstanties die belast zijn met het economisch beleid, zal wekelijks en om de twee weken bijeenkomen bij de ESRBHG en de sectoren die er het meest door worden getroffen. Aan de hand van uw verschillende feedback zal BRUXEO uw behoeften en ideeën actief doorgeven, die we hebben verzameld in de nota N2020-022 (zie bijlage). We sturen u de feedback van deze vergadering.
 • In Wallonië heeft de regering meer dan 100 miljoen € beschikbaar gesteld om de non-profit sector te ondersteunen.
 • In PC319.02 zijn de sociale partners overeengekomen om gezamenlijk enkele aanbevelingen met betrekking tot het Coronavirus op te stellen. 
 • IRISCARE heeft nieuwe instructies naar de diensten (MR, SRM, etc.) gestuurd en een FAQ is te vinden op de Iriscare website.
 • ACTIRIS heeft ook aan de werkgevers gecommuniceerd over arbeidsbemiddelingsmiddelen.

Op federaal niveau

Contactpersoon UNISOC: Michaël De Gols m.degols@unisoc.be

13/03/2020

Nota BRUXEO - Wat zijn de verplichtingen van de socialprofit ondernemingen?

Persbericht Brusselse overheid: rudivervoort.brussels/portfolio-category/communiques-de-presse/ 

12/03/2020

Persbericht Federale overheid: https://www.premier.be/nl/coronavirus-fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen

11/03/2020

 • Officiele brusselse website www.coronavirus.be 
 • Brussel verbiedt elk bezoek dat niet essentieel wordt geacht voor de residentiële diensten in hun geheel.

10/03/2020

 • Bewustwordingscampagnes van de federatie AMA naar haar leden.
 • Een “taskforce” van de Beleidsraad Economie, die de leidinggevenden van de ION met een economische roeping verenigt, zal voortaan wekelijks samenkomen om de economische impact van het coronavirus en de te treffen maatregelen in te schatten. Daarnaast zal deze Beleidsraad Economie ook tweewekelijks samenzitten met de ESRBHG en de belangrijkste getroffen sectoren.

04/03/2020

Op woensdag 04 maart 2020 heeft de Brusselse regering de Raad van Bestuur van de Brusselse Economische en Sociale Raad ontmoet.
 
Het doel van deze bijeenkomst was om de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 te evalueren, om de evolutie van deze impact regelmatig op te volgen en om de hefbomen te bepalen om de Brusselse economische actoren te helpen en te ondersteunen.
De nadruk werd gelegd op het belang van overleg met het federale niveau en andere gefedereerde entiteiten om versnippering te voorkomen.
De ministers herinnerden de verschillende aanwezige actoren ook aan de volgende punten:
 
 1. België bevindt zich momenteel in fase 2 van de epidemie. Er is dus vooralsnog geen sprake van dat de regering stappen onderneemt om seminars, congressen of andere evenementen af te gelasten. Het is aan de organisatoren om te beslissen of ze hun activiteiten al dan niet voortzetten.
 2. Alleen personen die uit een risicogebied komen en symptomen vertonen of personen die contact hebben gehad met geïnfecteerde personen en die symptomen vertonen, moeten worden getest.
 3. Er zal snel een task force worden opgericht om de evolutie van de epidemie en de gevolgen ervan voor het Brusselse Gewest op te volgen.
 4. Sociaal-economische steunmaatregelen die al op federaal niveau bestaan, namelijk tijdelijke werkloosheid door overmacht, tijdelijke werkloosheid om economische redenen en steunmaatregelen voor zelfstandigen.
 5. Op federaal niveau is nauwkeurige informatie over de gezondheids- en socio-economische aspecten van COVID-19 beschikbaar op de volgende sites

Meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

 • Op 1819 wordt alle officiële informatie die Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen bij de gevolgen van Covid-19 gecentraliseerd en verspreid. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.be of, rechtstreeks per telefoon, door te bellen naar 1819 ;
 • Een regelmatige follow-up van de impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de bedreigde sectoren zal worden opgezet door www.hub.brussels, in nauwe samenwerking met de privéactoren.

Iriscare

Hier vindt u ook de richtlijnen die door Iriscare werd gestuurd aan alle residentiele en niet-residentiele diensten gesubsidieerd en erkend door de GGC:

BRUXEO benadrukte de volgende gezondheids- en economische uitdagingen voor de Brusselse social profitbedrijven:

 1. Belang van geharmoniseerde communicatie tussen de machtsniveaus;
 2. Risico van een reëel tekort aan beschermings- en detectiemiddelen;
 3. Belang van de eerstelijn;
 4. Bezorgdheid over de risico's die worden gelopen door beroepen zoals thuisverpleegkundigen, huishoudsters, familiehulpjes, ... bij het bezoeken van een besmette klant;
 5. Bezorgdheid van verpleeghuizen om een quarantaine te organiseren in het geval van een bevestigd geval in hun centrum;
 6. Belang van het uitnodigen van de relevante contactpersonen (vooral ziekenhuisfederaties) voor coördinatievergaderingen.