Oudere werknemers

De vraag om de regeling uit te breiden naar de Brusselse socialprofitsector

Sinds 2016 heeft de Brusselse regering verschillende hervormingen ingevoerd om de stelsels voor vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen te harmoniseren en te vereenvoudigen.  Deze gaan met name over de 'Doelgroepvermindering voor oudere werknemers'.

De wettelijke basis van deze 'doelgroepvermindering' is artikel 339 van de programmawet van 24/12/2002 'De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de voorwaarden en regels bepalen volgens de welke een doelgroepvermindering kan worden toegekend voor werknemers van categorie 1, bedoeld in artikel 330, die op de laatste dag van het kwartaal tenminste de leeftijd van 54 jaar bereikt hebben en waarvan het referentiekwartaalloon lager is dan de loongrens S1 bedoeld in artikel 331. Het forfaitair bedrag van de doelgroepvermindering kan wijzigen in functie van de leeftijd'.

Gezien de wil van de regering om de verminderingsstelsels voor de sociale zekerheidsbijdragen te harmoniseren, wensen de werkgeversfederaties van de socialprofitsector van deze wijziging gebruik te maken om de regeling 'Doelgroepvermindering voor oudere werknemers' uit te breiden naar de werknemers van categorie 2 (PC 319, 329, 330 en 332) en van categorie 3 (PC 327).

Een dergelijke uitbreiding van de regeling zou interessant zijn voor de betrokken sectoren, maar ook voor de hele socio-economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zou met name de mogelijkheid bieden:

  • om sectoren en ondernemingen te ondersteunen waarvan het economisch gewicht aanzienlijk is in het Brussels Gewest; 
  • om het behoud of de komst van veel oudere Brusselaars op de arbeidsmarkt te stimuleren.

Bovendien zou de toepassing van een dergelijke voorziening enkel voor de werknemers van categorie 1 discriminerend lijken en strijdig zijn met de harmonisatiedoelstelling aangekondigd door de regering.

Dit werd ook als krachtlijn in het Memorandum BRUXEO 2019 geschreven - pagina 14 (klik hier).

Contactpersoon
Bruno
Bruno
Gérard
02 883 07 10