Tax-Shift

Belangrijke bijzonderheden voor de socialprofitsector

Het akkoord betreffende de taxshift dat door de federale regering werd afgesloten tijdens de zomer van 2015, trad in werking op 1 april 2016, en zal geleidelijk geconcretiseerd worden, om in 2020 volledig uitgevoerd te worden.  De doelstelling van de regering is dubbel: jobs creëren door het concurrentievermogen van de ondernemingen te versterken en de koopkracht verhogen.

Er werden hiervoor verschillende maatregelen genomen, waaronder de verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die dalen van 32,4 % naar 25 % voor werkgevers van categorie 1 (commerciële privésector en PC 318).    Tegen 2020 zouden de werkgevers hun bijdragen voor de sociale zekerheid zodoende zien dalen met 2,5 miljard euro. Dit beleid wordt echter anders ingevuld, naargelang de specifieke kenmerken die eigen zijn aan elke sector. In de socialprofitsector zal de hervorming voornamelijk de mogelijkheid bieden om de structurele vermindering te versterken, en om bijkomende middelen te injecteren in de sociale Maribel.

BRUXEO heeft kennis genomen van de wil van de regering van de Franse Gemeenschapscommissie om 2 miljoen €, afkomstig van het terugkeereffect van de federale taxshift, toe te kennen aan het non-profitakkoord (cf. budgettair akkoord van oktober 2017). Er worden echter heel wat vragen gesteld bij de berekeningsmethode die gebruikt wordt en betreffende de reële middelen die gegenereerd worden door de taxshift.  

BRUXEO stelde een nota op waarin eerst en vooral de opmerkingen van de werkgevers worden geformuleerd aangaande de risico's die een potentiële verkeerde berekening van de taxshift zou kunnen inhouden. Het tweede deel herhaalt de specifieke gegevens van de taxshift voor de socialprofitsector (bron UNISOC). Het gaat enerzijds over de evolutie van de basisbijdragen van de werkgevers in de verschillende categorieën werknemers, maar ook over de evolutie van de structurele vermindering. En anderzijds over de versterking en de injectie van bijkomende middelen in de sociale Maribel.

Contactpersoon
Bruno
Bruno
Gérard
02 883 07 10