11 maart 2020

Strategie 2030

Strategie GO4Brussels 2030: “Brussel op weg zetten naar de economische, maatschappelijke en milieutransitie”

Het regeerakkoord 2019-2014 legt de grondslagen vast voor een Strategie 2030, die voortbouwt op de Strategie GO4Brussels 2025 en die steunt op twee structurerende pijlers:

  1. een Strategie uitwerken om tegen 2030 een transitie van de Brusselse economie te bewerkstelligen, die erop gericht is alle sectoren koolstofvrij te maken en meer steun te verlenen aan de sectoren die zich toeleggen op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en democratisch ondernemerschap en op de digitalisering van de economie (stemt mutatis mutandis overeen met de eerste pijler van de Strategie GO4Brussels 2025);
  2. de gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding in het bijzonder toespitsen op de kwalificaties en de allianties werkmilieu ondersteunen (duurzaam bouwen & renoveren, duurzame voeding) (stemt mutatis mutandis overeen met de tweede pijler van de Strategie GO4Brussels 2025).

De Strategie GO4Brussel 2030 gaat uit van een partnergerichte aanpak met een visie die het mogelijk maakt de verschillende initiatieven van de Regering te integreren. Zij biedt gemeenschappelijke sturings-, opvolgings-, overleg-, communicatie- en evaluatie-instrumenten.

De Strategie 2025 bijwerken in het vooruitzicht van 2030

De bijwerking van de Strategie steunde op vier basisprincipes:

  • continuïteit van de in uitvoering zijnde doelstellingen en beleidswerven, maar ook van de wijze waarop overleg plaatsvindt met de sociale gesprekspartners, gekenmerkt door het onderscheid tussen de overlegde en gedeelde prioriteiten;
  • vereenvoudiging: het voorgestelde beheerssysteem beoogt te zorgen voor meer efficiëntie. Verder zullen besprekingen plaatsvinden met de sociale gesprekspartners om de formele overlegprocessen vlotter te laten verlopen;
  • transitie van het economisch en het sociaal beleid om de doelstellingen daarvan af te stemmen op de klimaatdoelstellingen die gehaald moeten worden tegen 2030 en 2050;
  • transversaliteit en ontkokering van de beleidsuitvoering.

Beheer

De Strategie 2030, onder de coördinatie van de Minister-President, wordt gedragen door alle leden van de Brusselse Regering (eerste pijler) of van de gewest- en gemeenschapsregeringen (tweede pijler).

De Strategie wordt uitgevoerd met de sociale gesprekpartners van de Economische en Sociale Raad. Die samenwerking krijgt al naargelang van de doelstellingen haar beslag op verschillende operationele niveaus.

  • Sommige doelstellingen van de Strategie zullen worden "gedeeld". De sturing en uitvoering ervan zal gebeuren in samenwerking met de sociale gesprekspartners, die zich ertoe verbinden ondersteuning te bieden op basis van een werkmethode die wordt geconsolideerd door de wettelijke verankering van het concept "gedeelde prioriteiten".
  • Sommige doelstellingen zullen "in onderling overleg" worden vastgesteld. Ze worden rechtstreeks gestuurd door de Brusselse Regering en er vindt een grondig overleg over plaats met de sociale gesprekspartners, zonder dat er evenwel sprake is van verplichte tussenkomst. 

De documenten van de S2030

Alle officiele documenten vindt u terug rechts deze pagina.
Contactpersoon
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06